Eva Volfová - Voda a krajina jsou naším tématem číslo jedna

23.09.2020

V posledních letech jsme zažili sucha a nedostatek vody. Nedávno zase silné deště a na některých místech povodně. Změna klimatu se nám mohla zdát vzdáleným až abstraktním jevem, dokud jsme důsledky klimatických změn nepocítili na vlastní kůži.
Ve 20. století byla krajina hodně odvodňována. Voda byla odváděna z lesů i polí, aby se zde snáze hospodařilo. Rozvíjela se sídla a přibývalo zpevněných ploch, dešťová voda byla sváděna do kanálů. Postupně došlo k rozvrácení malého vodního cyklu, který zajišťoval pravidelný přísun srážek na menší vzdálenosti. Důsledkem je dnešní klima s typickými extrémními výkyvy počasí.
Stojíme nad krajinou silně pozměněnou lidskou činností, navíc s mnoha problémy. Otázkou není jen to, jak zajistíme dostatek pitné vody pro obyvatele, ale i jak se ochráníme před povodněmi. Zemědělská a lesní půda je po desetiletích intenzivního využívání odvodněná, vyčerpaná a chudá.
Intenzivní způsoby využití krajiny nadále přetrvávají, avšak nejsou dlouhodobě udržitelné. Potřebujeme hledat řešení, která nám pomohou lépe hospodařit s vodou, půdou, s poli, lesy, s krajinou celkově. K dobrým příkladům patří revitalizace rašelinišť na Šumavě, budování tůní a rybníčků na více místech v krajině nebo výsadba stromů k omezení větrné eroze. Tato opatření však potřebujeme uplatnit velkoplošně a rychle.
Měřítko kraje je pro hledání řešení ideální. Proto se chceme tématu vody a krajiny věnovat naplno. Využijeme dostupné analytické podklady, vyhodnotíme problémy, potřeby a potenciál území, navrhneme vhodná opatření. Důležitá je diskuse všech zúčastněných v jednotlivých prioritních územích. Zajistíme realizaci navržených opatření.