Eva VolfováZdravá příroda a dostatek vody je naše priorita - 

29.09.2020

Mgr. Eva Volfová
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2002 pracuje v oblasti ochrany přírody, je soudní znalkyní. Zpracovává hodnocení vlivů v soustavě Natura 2000 a biologická hodnocení. V plzeňském spolku Ametyst pracuje na mezinárodním projektu Evropského zeleného pásu a na projektu revitalizace rašelinišť pro tetřívka obecného v Krušných horách. Bydlí na Prusinách, kde založila komunitní školu.

Jednou jsme zmáháni tropickými teplotami, jindy zase lokálními záplavami. Navíc v mnoha koutech našeho kraje vysychají studny a brzy se můžeme dočkat toho, že voda nám bude dovážena cisternami. To chce změnit Eva Volfová, která řeší ochranu přírody v rámci mezinárodních projektů nebo jako soudní znalkyně. Nyní se poprvé v životě rozhodla kandidovat a pomoci přírodě a krajině v našem kraji.

V současnosti se hodně hovoří o kritickém nedostatku vody. V čem vy osobně vidíte ten největší problém?
Krajina byla dlouhá desetiletí intenzivně a mnohdy necitlivě využívána. Nyní sklízíme trpké plody v podobě extrémních výkyvů počasí, narušeného vodního režimu a hynutí lesních porostů. Pokud nechceme, aby naše děti po nás zdědily vyschlou polopoušť, tak se musíme k přírodě začít chovat odpovědně. Potřebujeme dělat koncepční kroky, které povedou velkoplošně k ozdravení a oživení krajiny. Proto jsou také zelená témata jednou z největších priorit naší koalice.

Jaké konkrétní kroky v Plzeňském kraji tedy zvažujete?
První, co musíme udělat, je zpracovat krajský krajinný plán. Není třeba vymýšlet něco nového, naopak rádi bychom se inspirovali už existujícím a funkčním řešením z Pardubického kraje.

Z čeho takový plán vychází a jak byste poté jednotlivé kroky realizovali?
Strategie vychází z analýzy dostupných dat, ze které jasně vyplyne, které oblasti kraje musíme řešit prioritně. V těchto částech kraje pak proběhnou jednání se všemi dotčenými subjekty, aby všichni byli se změnami v souladu. Nechceme dělat žádná opatření, která by předem neprošla řádnou a pečlivou veřejnou diskusí.

To ale bude asi poměrně finančně náročné?
Je velké štěstí, že Evropská unie bere změnu klimatu za své téma, a proto velká část dotací bude v dalším programovém období věnována právě na tyto projekty. Finanční podpora jednotlivých projektů a realizací bude tedy možná z Operačního programu Životní prostředí.

Těmi realizacemi myslíte například i stavby nádrží a přehrad?
Než stavět předražené betonové stavby, je pro nás důležitější zadržet co nejvíce vody přímo v krajině, která sama o sobě je nejlepší přírodní nádrží. Myslíme tím především revitalizaci vodních toků, výsadbu stromů a remízků, péči o půdu, změnu druhového složení lesů, modro-zelenou infrastrukturu ve městech. Ale samozřejmě už dnes všichni cítíme velké změny v přírodě v podobě zničujícího sucha, nebo naopak bleskových povodní či vichřic. Proto musíme reagovat rychle a řešit i důsledky. V rámci kraje budeme podporovat především propojení vodárenských soustav.

Je vůbec možné řešit problémy s vodou na úrovni kraje?
Ano, podle mého názoru je právě kraj velmi vhodné měřítko. Můžeme totiž na jedné straně postupovat koncepčně a strategicky a zároveň neztratit přehled o detailech a dotahovat navržená řešení do praxe.

Co může každý z nás udělat, abychom společně přispěli k větší ochraně přírody?
Náprava škod v krajině je velká věc a potřebujeme doslova každou ruku. Chceme propojovat lidi, kterým na krajině záleží. Někdy se zdá, že jednotlivec zmůže málo, ale každé drobné opatření pomáhá. Tůň v krajině, výsadba stromů, zelená střecha, zalévání dešťovou vodou, oddělená kanalizace splaškových vod. Naším úkolem je tyto snahy propojit a koordinovat.