Volební program

STAROSTOVÉ (STAN) s JOSEFEM BERNARDEM a podporou Zelených, PRO Plzeň a Idealistů

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
- ochrana přírody a krajiny je naší prioritou

K přírodě jsme se my lidé chovali v minulosti macešsky, přitom je to to nejcennější, co máme. Krajina byla dlouhá desetiletí intenzivně a mnohdy necitlivě využívána. Nyní sklízíme trpké plody v podobě extrémních výkyvů počasí, narušeného vodního režimu a hynutí pěstovaných lesních porostů. Proto jsou zelená témata jednou z největších priorit naší koalice.

Budeme řešit příčiny. Do jednoho roku vypracujeme Dohodu s přírodou - Regionální strategii adaptačních opatření pro území Plzeňského kraje. Jejím účelem je vymezení problémových oblastí z hlediska zadržování vody v naší krajině a stanovení vhodných vodohospodářských opatření pro realizaci. Tento dokument se stane zásadním pro postupnou a dlouhodobou přirozenou renaturaci, která bude mít rozsáhlé dopady pro obnovu vodního režimu krajiny a pro zlepšení ekologického stavu vodních toků.

Všechny nás trápí obavy o pitnou vodu, proto budeme bezprostředně řešit také propojení vodárenských systémů, abychom v případě nedostatku vody v jedné oblasti mohli vodu přivést odjinud. Dotační prioritou v oblasti životního prostředí pro nás je výstavba vodovodů i v těch nejmenších obcích. Naším záměrem je zřídit Fond proti suchu a pro zadržování vody v krajině.

Chceme také působit dlouhodobě na změny v oblasti zemědělství a lesnictví. I nadále budeme podporovat rozvoj farem rodinného typu. Dotačně podpoříme všechny zemědělce, kteří svým způsobem hospodaření a dalšími činnostmi nad rámec zemědělské výroby přispívají k vyšší biodiverzitě naší krajiny. Pomůžeme zemědělcům našeho kraje s odbytem jejich produkce přímo v kraji. V oblasti lesnictví zvýšíme podporu zalesňování zejména listnatými dřevinami po kůrovcové kalamitě.


Považujeme za samozřejmost podporovat environmentální výchovu ve školách i střediska environmentální výchovy v kraji. Chceme navázat na náš projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu a podporovat obnovu rozoraných historických cest uprostřed širých lánů. Tyto cesty zatravníme, případně osadíme alejí stromů a keřů. I dalšími praktickými kroky chceme obnovovat krajinu, bránit erozi půdy a pomoci krajině lépe zadržet vodu.

Naši podporu naopak nemá další zabírání zemědělské půdy pro výstavbu skladišť a tzv. "montoven". Budeme podporovat průmysl s přidanou hodnotou, a to nejlépe na nevyužívaných plochách a objektech, takzvané brownfields, namísto toho, aby byla pro tyto účely nevratně zabírána úrodná půdu v okolí měst.

Obce na Horažďovicku plně podporujeme v jejich boji proti výstavbě hlubinného jaderného úložiště v lokalitě Březový potok.

Na veřejných krajských budovách budeme prosazovat realizace úsporných energetických opatření a využití alternativních zdrojů energie.

Nadále budeme rozvíjet a podporovat systém recyklace odpadů.

ZDRAVOTNICTVÍ
- investice do zdraví se vyplatí

Udržíme stávající síť krajských nemocnic v Klatovech, Domažlicích, Rokycanech a Stodě. V době koronavirové krize se jasně ukázalo, jak jsou tyto nemocnice nepostradatelné. Proto budeme i v následujících letech tyto nemocnice rozvíjet ve vlastnictví Plzeňského kraje.

Zajistíme strategickou zásobu ochranných pomůcek pro potřeby Plzeňského kraje, zejména respirátory, roušky, ochranné oděvy a masky. S lokálními výrobci dohodneme možnost mimořádné výroby ochranných prostředků při vzniku další mimořádné pandemické krize. Z událostí kolem pandemie jsme se jasně poučili a příští mimořádné události nás nezaskočí.

Nadále budeme podporovat rozvoj dvou rehabilitačních nemocnic s provozem LDN v Horažďovicích a Plané. Naprosto zásadní je pro nás dostupnost zdravotní péče, zachování sítě ordinací praktických lékařů, dětských lékařů, gynekologů, internistů a stomatologů v kraji. Podpoříme preventivní přístup ke zdraví.

Největším problémem krajského zdravotnictví je nedostatek zdravotnického personálu. Proto i nadále budeme rozvíjet stipendijní programy pro zdravotnické profese a širší formy spolupráce se studenty.

DOPRAVA
- rychle, pohodlně a s moderními dopravními prostředky, vstřícně pro cyklisty

Veřejná hromadná doprava:

Veřejná doprava představuje perspektivní a moderní způsob přepravy osob. Navážeme na naše předchozí úspěchy v této oblasti a budeme i nadále prosazovat nákup moderních dopravních prostředků, výstavbu přestupních terminálů, plnou integraci krajské dopravy, intenzifikaci dopravních spojení zejména na páteřních tratích našeho kraje a možnost přepravy cyklistů, hendikepovaných a rodičů s kočárky. K tomu budou sloužit moderní, částečně nízkopodlažní vlaky a autobusy. Veřejné soutěže jsme bez problémů zvládli a úspěšně dokončíme ty zbývající pro nové vlakové dopravce na Plzeňsku, v Českém lese a Pošumaví.

Budeme prosazovat zdvojkolejnění a elektrifikaci celé trati z Plzně do Domažlic a Mnichova. Moderní železniční spojení s touto německou metropolí zajistí další zintenzivnění spolupráce se sousedním Bavorskem a přispěje k dalšímu hospodářskému, kulturnímu a turistickému rozvoji našeho kraje.

Silnice:

Za uplynulé čtyři roky jsme investovali historicky nejvíce peněz do oprav a modernizací našich krajských silnic. Udržíme budoucí investice minimálně na stejné úrovni.

Úspěšně jsme vysoutěžili výstavbu západního obchvatu Plzně. Díky precizní přípravě soutěže jsme se nijak nezdrželi spory s dodavateli či odvoláním k ÚOHS a zahájili jsme jeho dostavbu. Obchvat dokončíme v roce 2023.

Přes všechnu snahu nemůžeme stav našich silnic považovat za bezvadný. Proto nad rámec výše uvedeného zajistíme pro silnice II. a III. třídy v našem kraji zvláštní příspěvek na opravy ve výši 500 milionů korun na opravy dlouho opomíjených silnic na venkově, i když půjde o silnice s nižší frekvencí vozidel. Tento mimořádný příspěvek bude investován v průběhu let 2021 až 2024.

SOCIÁLNÍ OBLAST
- staráme se o všechny

Plzeňský kraj je největším poskytovatelem pobytových sociálních služeb v kraji. Budeme pokračovat v modernizaci našich sociálních zařízení, domovů seniorů a ostatních ústavů. Vzhledem k populačnímu vývoji, který bude znamenat v budoucnu silný úbytek ekonomicky aktivních a přírůstek občanů ve věku 65+ navýšíme kapacitu v našich pobytových zařízeních o 150 lůžek. Zároveň ale budeme masivně podporovat terénní pečovatelské služby s cílem umožnit co nejvíce lidem zůstat v domácím prostředí tak dlouho, jak budou chtít. Poskytovatele sociálních služeb podpoříme tak, aby tyto služby byly dostupné ve všech částech našeho kraje.

Budeme podporovat protidrogovou prevenci v širokém rozsahu, zaměříme se na edukaci žáků oblasti nebezpečí na internetu.

Jsme region, který je široce postižen exekucemi občanů. Na pomoc těmto lidem zajistíme bezplatné právní a finanční poradenství. Řada lidí propadla do exekuční pasti právě z důvodu své neschopnosti se právně bránit přinejmenším spornému podnikání například v oblasti půjček. Obce, které chtějí řešit otázku dostupného a sociálního bydlení podpoříme zřízením poradenského a kontaktního centra.

Chceme rozvíjet pěstounskou péči. Ta, pokud bude dostupná, bude mít vždy přednost před ústavní péčí. Mladé lidi končící pobyt v dětském domově, či jiném ústavním zařízení, budeme intenzivně podporovat při vstupu do samostatného života (finanční a kariérní poradenství, dostupné bydlení atd.).

ŠKOLSTVÍ
- vzdělání je základní předpoklad úspěchu

Studenti středních škol, které zřizuje Plzeňský kraj, dosahují skvělých výsledků v mezinárodních odborných soutěžích. Tyto aktivity budeme i nadále podporovat.

Chceme ale zaměřit také na podporu venkovských základních škol, které jsou klíčové v tom, abychom udržely mladé lidi i v řidčeji obydlených koutech našeho kraje.

Technologie přinášení nejen dobré příležitosti, ale zároveň díky nim hrozí i velké nebezpečí, proto chceme více vzdělávat studenty v oblasti nebezpečí na internetu - tzv. kyberkriminality.

Nezbytné je, abychom podporovali jazykové vzdělávání na našich školách. Rozvíjet také chceme výměnné mezinárodní studijní programy pro střední školy. Přirozenou cestou budeme i nadále podporovat zájem žáků a studentů o přírodovědné a technické obory.

Chceme pokračovat v podpoře potřebných řemeslných oborů jako je tesař, klempíř, truhlář, instalatér, zedník, krejčová apod. Ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno. V minulosti Plzeňský kraj zajišťoval soutěže, jako jsou Ručičky kraje, Řemeslo má zlaté dno, Technika má zlaté dno, Robotickou soutěž nebo výrazně podporoval úspěšný projekt Techmánia Science Center. V tomto přirozeném motivování dětí k technice bychom chtěli pokračovat. Podobně podpoříme střediska environmentální výchovy.

Vytvoříme program podpory mladých učitelů pro venkovské školy (stipendia na byty, další vzdělávání učitelů).

SPORT
- ve zdravém těle zdravý duch

Hlavním záměrem naší koalice v oblasti sportu je jednoznačně přímá a zvýšená podpora malým sportovním klubům, a to i na venkově. Jde nám o sportovní vyžití všech občanů Plzeňského kraje. Navíc ale hodláme i nadále podporovat sportovní akademie, a to jak pro kolektivní, tak i individuální sporty. Začali jsme každoročně přispívat velké finanční prostředky na vybudování cyklostezek, cyklotrailů a zázemí pro cyklisty. Uvolnili jsme pro tyto účely 30 mil ročně. V našem úsilí zásadně přispět k rozvoji plnohodnotných cyklostezek nepolevíme a navýšíme tento každoroční příspěvek na 50 miliónů korun. Rozvoj cyklistiky přispívá ke zvýšení turistického ruchu v našem kraji. Cyklostezky vnímáme jako prostředek pro dojíždění do práce či školy, pro sport, relaxaci a turistiku. Zajistíme, aby nakupované dopravní prostředky byly vhodné pro přepravu cyklistů. Rozvoj cyklodopravy a cyklostezek budeme realizovat na základě strategického plánu, nad kterým umožníme občanskou diskusi široké cyklistické veřejnosti. Chceme investovat do lidí, trenérů dětí a mládeže, správců sportovišť.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ
- atraktivní kraj pro život

Plzeňský kraj je naprosto výjimečný svou hustotou osídlení. V kraji máme pouze jednu velkou metropoli - město Plzeň - proto je nutné, abychom co nejefektivněji podporovali rozvoj obcí a měst. Budeme prosazovat přímé dotace obcím. Jsme rozhodnuti změnit parametry dotací a chceme například i víceleté financování neinvestičních projektů.

Chceme nadále rozvíjet dopravní infrastrukturu, zvýšit dostupnost služeb a udržet tak především mladé lidi na venkově.

Podpoříme dotační program na zpracování architektonických studií, což pomůže obcím a městům rozvíjet svá území citlivým a promyšleným způsobem. Investice do kvalitního prostředí se vyplatí. Podporovat budeme architektonické soutěže, výběr zpracovatelů na základě kvality nikoli jen ceny a co největší zapojení občanů při plánování.

Nadále budeme organizovat každoroční setkání se starosty za účelem koordinace obecní a krajské agendy. Chceme také vyslyšet potřeby ze všech koutů kraje. Rozvoj regionů je budoucnost silného a prosperujícího kraje a celé České republiky.

KULTURA
- identita národa se odráží v jeho kulturním dědictví

Chceme, aby se s kulturou mohli setkávat lidé všude v Plzeňském kraji. Proto podpoříme jednorázové kulturní akce v obcích a městech Plzeňského kraje.

Zásadní pro nás bude i propojení školy s kulturou. Potřebujeme zapojit ty nejmladší do kulturního dění kraje.

Chceme zrekonstruovat budovu bývalých Městských lázní v centru Plzně a vybudovat zde důstojné zázemí pro Západočeskou galerii a Plzeňskou filharmonii. Vytvoříme nové kulturní centrum našeho kraje.

Rozhodně nikdy nezapomene na podporu spolkové činnosti, která je jedním z motorů sousedského života v obcích a městech.

Nedílnou součástí kultury je i obnova památek, která má potenciál i pro rozvoj služeb, cestovního ruchu a investic. Plzeňský kraj je díky své historii na památky bohatý, ale mnoho z nich je stále ohroženo, proto budeme rozvíjet programy pro podporu péče o památky od těch nejmenších po ty největší.

BEZPEČÍ
- život bez strachu

K tomu, aby lidé žili spokojené životy se potřebují cítit bezpečně. Proto chceme i nadále myslet na dotační programy, které jsou určeny například na kamerové bezpečnostní systémy. Nutný je také boj, a hlavně ochrana seniorů proti nekalým obchodním praktikám (takzvaným šmejdům). Zajistíme vzdělávání dětí a seniorů v oblasti bezpečnosti na internetu.

Chceme, aby Plzeňský kraj zůstal bezpečným krajem s nízkou zločinností. Rovněž chceme, aby to byl kraj, který je připraven na mimořádné události, živelné katastrofy, bezpečnostní a zdravotní rizika. Budeme podporovat občanskou spolupráci a komunitní rozvoj jako nejlepší prevenci sociálně patologických jevů.

EKONOMIKA
- dobře hospodařit je pro nás samozřejmost

Prokázali jsme, že se chováme jako dobří hospodáři. Slibujeme, že i nadále budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet tak, abychom nezadlužovali občany našeho kraje. V minulém volebním období jsme dokázali, že jsme schopni dělat dobře otevřené soutěže, ve kterých bylo možné vybírat z více uchazečů, a tím dosáhnout také nejlepší ceny. V tomto trendu hodláme pokračovat.

TURISTICKÝ RUCH
- poznáváme krásy našeho kraje

Naším cílem je drobný, udržitelný cestovní ruch, který nezničí přírodní zdroje a zároveň přináší do naších venkovských oblastí nové pracovní příležitosti. Proto připravíme systém podpory citlivé a nekonzumní turistiky tak, aby se staly cílem i dosud opomíjené části našeho kraje. Rozhodně chceme podporovat rozvoj poznávací turistiky rodin a školních kolektivů. Budeme podporovat zejména pěší turistiku a cykloturistiku s ubytováním na farmách, v malých penzionech a hotelech.

Významnou podporu chceme věnovat lokálním aktivitám, které rozvíjejí místní jedinečnosti (muzea, festivaly, letní školy, kurzy řemesel a umění). Chceme rozvíjet cesty za regionálními potravinami, za místními produkty, podpoříme nové turistické aktivity po celém kraji. Pomůžeme zkvalitnění turistické nabídky v tradičních regionech, zejména v Železné Rudě a okolí, čí v oblasti přehrady Hracholusky.

SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ
- společná řeč se sousedy

Nadále budeme prosazovat funkční spolupráci a budování partnerských vztahů se sousedními státy. Přičemž prioritní bude spolupráce se sousedními kraji Horní Falc a Dolní Bavorsko.

V rámci mezinárodní spolupráce podpoříme vybrané projekty na zvýšení životní úrovně obyvatel v rozvojových zemích.

Budeme rozvíjet také funkční podoby mezikrajové spolupráce (výměny, olympiády, přehlídky sympozia, společné projekty, zákonodárná iniciativa, krajové dny).